dhanyamu entho dhanyamu

ధన్యము ఎంతో ధన్యము – యేసయ్యను కలిగిన జీవితము
ఇహమందున,పరమందున – నూరు రెట్లు ఫలముండును
వారె ధన్యులు – వారెంతో ధన్యులు (2)
1. ఎవరి అతిక్రమములు – పరిహరింపబడెనో
ఎవరి పాపములు – మన్నించబడెనో “వారెధన్యులు”
2. క్రీస్తు యేసుకు సమర్పించు – కరములే కరములు
క్రీస్తుయేసు స్వరము విను – వీనులే వీనులు “వారెధన్యులు”
3. ప్రభు యేసుని సేవచేయు – పాదములే సుందరములు
ప్రభుని గూర్చి పాటపాడు – పెదవులే పెదవులు “వారెధన్యులు”
4. ఆత్మలో నిత్యము – ఎదుగుచున్న వారును
అపవాది తంత్రములు – గుర్తించు వారును “వారెధన్యులు”
5. శ్రమలయందు నిలచి – పాడుచున్న వారును
శత్రు భాణములెల్ల – చెదరగొట్టు వారును “వారెధన్యులు”