Sugunala sampannuda lyrics సుగుణాల సంపన్నుడా – స్తుతిగానాలవారసుడా

సుగుణాల సంపన్నుడా – స్తుతిగానాలవారసుడా
జీవింతును నిత్యము నీ నీడలో – ఆస్వాదింతును నీ మాటల
మకరందము
1. యేసయ్య నీతో జీవించగానే – నా బ్రతుకు బ్రతుకుగా మారేనులే
నాట్యమాడెను నా అంతరంగము – ఇది రక్షణానంద భాగ్యమే
“సుగుణాల”
2. యేసయ్య నిన్ను వెన్నంటగానే – ఆజ్ఞల మార్గము కనిపించెనే
నీవు నన్ను నడిపించగలవు – నేను నడువ వలసిన
త్రోవలో “సుగుణాల”
3. యేసయ్య నీ కృప తలంచగానే – నా శ్రమలు శ్రమలుగా అనిపించలేదే
నీవు నాకిచ్చే మహిమయెదుట – ఇవి ఎన్న తగినవి
కావే “సుగుణాల”