బైబిల్ లో శాంతి ఏమిటి

బైబిల్ యొక్క పవిత్ర గ్రంథంలో, గ్రీకు పదం (ఇరెనియి) నుండి తీసుకోబడిన “శాంతి” అనే పదం, శాంతి యొక్క మానసిక వైఖరిని సూచిస్తుంది, క్రైస్తవ వే జీవితంలో దేవుడితో సంబంధం ఆధారంగా ఇది ఉంటుంది. బైబిలు “శాంతి” ను రెండు విధాలుగా ఉపయోగిస్తుంది. వ్యక్తిగత శాంతి, వ్యక్తి జీసస్ క్రీస్తును రక్షకునిగా మరియు దేవుని యొక్క సమాధానాన్ని అంగీకరించినప్పుడు సాధించవచ్చు, ఇది నమ్మిన వ్యక్తి క్రైస్తవ జీవితంలో పాల్గొన్నప్పుడు సాధించబడేది.

‘బైబిల్లో శాంతి అంటే ఏమిటి?’ అనే సులభమైన జవాబులో బైబిల్లో ‘శాంతి’ అనే పదాన్ని మీరు కనుగొన్నప్పుడు అది ఒక క్రైస్తవుని రక్షిస్తున్నప్పుడు రక్షిస్తుంది.

లైఫ్ క్రిస్టియన్ వే లో శాంతి

దాదాపు ప్రతి ఒక్కరూ రోజువారీ శాంతి అనుభవించవచ్చు. అయితే మనలో చాలామంది ఇప్పటికీ శాంతి మరియు శక్తి గురించి బైబిల్ శ్లోకాలు గురించి తెలియదు. విశ్వాసం కృపతో విశ్వాసంతో స్పందిస్తుండగా, అతడు (లేదా ఆమె) సర్వశక్తిమంతుడైన దేవునిచే అనేక ఆశీర్వాదాలతో అందించబడుతుంది, ఇది అంతర్గత శాంతిని మరియు సంతోషాన్ని కలిగించవచ్చు.

శాంతి గురించి బైబిల్ వెర్సెస్

బైబిల్ లో శాంతి ఏమిటి

క్రైస్తవ జీవన విధానంలో, దేవునితో ఆధ్యాత్మిక విషయాలు మరియు సహవాసాలలో రోజువారీ పెరుగుదల ద్వారా వస్తుంది, ఇది క్రీస్తుతో స్థిరత్వం, ప్రశాంతమైన మానసిక వైఖరి మరియు వృత్తిని తెస్తుంది. ఇది జీవితం యొక్క అన్ని రంగాల్లో విశ్వాస-మిగిలిన సూత్రాలను అమలు చేసే సామర్థ్యాన్ని కూడా తెస్తుంది.

దేవుని శాంతి మీరు తో ఉండండి

వాస్తవానికి, మనము దేవునికి చెప్పగల వాటన్నిటినీ మనము కలిగి ఉండవచ్చు. అతను దేవుని వాగ్దానాలు “ప్రజలందరికీ” అతను ప్రజల మధ్య వివక్షను ఎప్పుడూ. అయితే, మన 0 దేవుని వాగ్దానాన్ని పొ 0 దాల 0 టే ఏమి చేయాలో మన 0 అన్ని 0 టికన్నా ఇష్ట 0 కాదు. అది చెప్పేది చేయడానికి మీరు ఇష్టపడుతున్నారా? మనశ్శా 0 తిని పొ 0 దడానికి, భూమ్మీద శా 0 తిని గురి 0 చి బైబిలు ఏమి చెబుతు 0 దో అర్థ 0 చేసుకోవాల 0 టే, దేవుణ్ణి వెదకడ 0 లో, ఆయన చెప్పేదేమిట 0 టే విధేయత చూపి 0 చడ 0 చాలా ముఖ్య 0. దయ్యం ఎల్లప్పుడూ నిరంతరంగా ఉండి, మనలను ధరించడానికి మరియు దేవుని చిత్తానుసారం మనల్ని కాపాడుకోవడానికి ఏది చేస్తాడో గుర్తుంచుకోండి.

తెలుగులో క్రిస్టియన్ శాంతి పాటలు

బైబిల్ లో శాంతి ఏమిటి

డెవిల్ ఓటమిని చేయడానికి, మనం ఎన్నటికీ క్రీస్తులో అదే గరిష్టతను కలిగి ఉండకూడదు, ఎవ్వరూ ఎవ్వరూ లేడు మరియు ఎవ్వరూ మనల్ని బాధపెట్టాడు.
ఒక క్రైస్తవునిగా నీవు జీవిస్తున్న దేవుని ఆత్మతో నిండియున్నావు. మనలను మనుగడకు మరియు విజేతలకు మమ్మల్ని మార్చడానికి ఇది దోహదపడుతుంది. పరీక్షల సమయ 0 లో శాంతియుత 0 గా ఉ 0 డడానికి, దేవుని సమాధాన 0 మీతో ఉ 0 డడానికి సిద్ధ 0 గా ఉ 0 డే 0 దుకు సిద్ధ 0 గా ఉ 0 డడ 0 ప్రాముఖ్య0.

ప్రిన్స్ ఆఫ్ శాంతి ప్రసంగం

బైబిల్ లో శాంతి ఏమిటి

మీ వైఖరిని మార్చండి

మీరు జీవితంలో ఎలాంటి పరిస్థితి ఎదురైనప్పటికీ, దేవుడిపై విశ్వాసం కలిగి ఉండటం మరియు యేసు క్రీస్తు కారణంగా ఆయనకు కృతజ్ఞతలు చెప్పడం ముఖ్యం. దేవుణ్ణి ప్రార్థి 0 చడ 0 మీరు పరిస్థితులతో వ్యవహరి 0 చే 0 దుకు సహాయ 0 చేస్తు 0 ది, అయితే స 0 తోషకరమైన పరిస్థితుల్లో ప్రార్థి 0 చడ 0 స 0 తోషకరమైన పరిస్థితులను నివారి 0 చే 0 దుకు సహాయపడుతు 0 ది

మీరు ప్రార్థన చేస్తారు

సవాలుగా ఉన్న పరిస్థితులలో దేవునికి మీ మనసును, విశ్వాసాన్ని తిరస్కరించి, సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుణ్ణి అభ్యర్థించండి. మీరు శాంతి మరియు శక్తిని కోరినప్పుడు మీ ప్రార్థనలు విశ్వాసంతో నిండి ఉండాలి.

అన్నింటికంటే ప్రేమ, ప్రతి ఒక్కరూ, మీ కుటుంబం, మీ సమాజం మరియు మీ శత్రువులు కూడా. హృదయములో ప్రేమ ఉన్నవారిని దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు మరియు వారి చుట్టూ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి సంతోషం కోసం ప్రార్థిస్తాడు. మీరు ఇతరులను ప్రేమిస్తే, దేవుడు మిమ్మల్ని తిరిగి ప్రేమిస్తాడు.