ఆదికాండము తెలుగు బైబిల్ అంశాలు

ఆదికాండము అధ్యాయం: 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 ఆదికాండము (Genesis) చాప్టర్ 1 1. ఆదియందు దేవుడు భూమ్యాకాశములను సృజించెను. 2. భూమి నిరాకారముగాను శూన్యముగాను ఉండెను; చీకటి అగాధ జలము పైన కమ్మియుండెను; దేవుని ఆత్మ జలములపైన అల్లాడుచుండెను. 3. దేవుడు వెలుగు కమ్మని పలుకగా వెలుగు కలిగెను. 4. వెలుగు మంచిదైనట్టు దేవుడుచూచెను; దేవుడు వెలుగును చీకటిని వేరుపరచెను. 5. దేవుడు వెలుగునకు పగలనియు, చీకటికి రాత్రి అనియు పేరు పెట్టెను. అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా ఒక దినమాయెను. … Read more

kalyanam kamaneeyam song

Kalyanam kamaneeyam song lyrics in telugu కళ్యాణం కమనీయం ఈ సమయం అతి మధురం దేవా రావయ్యా నీ దీవెన లీయవయ్యా 1. ఏదేను వనమున యెహూవా దేవా మొదటి వివాహము చేసితివి ఈ శుభదినమున నవదంపతులను నీ దీవెనలతో నింపుమయ 2. కానా విందులో అక్కరలెరిగి నీళ్ళను రసముగమార్చితివి కష్టాలలో నీవు అండగా ఉండి కొరతలు దీర్చి నడుపుమయా 3. బుద్ధియు జ్ణానము సర్వసంపదలు గుప్తమైయున్నవి నీ యందే ఇహపర సుఖములు నిండుగ నొసగి … Read more

chinta ledika yesayya

చింత లేదిక యేసు పుట్టెను / Chinta Ledika Yesayya telugu christmas song lyrics చింత లేదిక యేసు పుట్టెను వింతగను బెత్లేహమందున చెంత జేరను రండి సర్వ జనాంగమా సంతసమొందుమా (2) దూత తెల్పెను గొల్లలకు శుభవార్త నా దివసంబు వింతగా ఖ్యాతి మీరగ వారు యేసును గాంచిరి స్తుతులొనరించిరి ||చింత లేదిక|| చుక్క గనుగొని జ్ఞానులేంతో మక్కువతో నా ప్రభుని కనుగొన చక్కగా బేత్లేహ పురమున జొచ్చిరి కానుకలిచ్చిరి ||చింత లేదిక|| కన్య … Read more

Pay Close Attention

All the people listened attentively to the Book of the Law. Nehemiah 8:3 As I sat in the auditorium, I faced the pastor with my eyes fixed on him. My posture suggested I was absorbing everything he was saying. Suddenly I heard everybody laughing and clapping. Surprised, I looked about. The preacher had apparently said … Read more