krotha yedu modalu

New krotha yedu modalu christian song lyrics in telugu

Kotha yedu modalu pettenu song lyrics
క్రొత్త యెడు మొదలు బెట్టెను – మన బ్రతుకు నందు – క్రొత్త యెడు
మొదలు బెట్టెను – క్రొత్త మనసుతోడ మీరు – క్రొత్త యేట ప్రభుని సేవ
దత్తరపడకుండజేయు – టుత్తమోత్తమంబు జూడ

1.పొంది యున్న మేలులన్నియు – బొంకంబుమీఱ – డెందమందు
స్మరణజేయుచు యిందు మీరు మొదలుబెట్టు – పందెమందు
బారవలయు నందముగను రవిని బోలి – నలయకుండ సొలయకుండ …క్రొత్త…

2.మేలు చేయదడవొనర్చగా – మీరెఱగునట్లు కాలమంత నిరుడు
గడచెగా – ప్రాలుమాలి యుండకుండ – జాలమేల సేయవలయు
జాల జనము కిమ్మాను – యేలు నామ ఘనత కొరకు…క్రొత్త…

3.బలములేని వారమయ్యును – బలమొందవచ్చు – గలిమి మీఱ గర్త
వాక్కున – నలయకుండ నడగుచుండ – నలగకుండ మోదమొంది
బలమొసంగు సర్వవిధుల – నెలవి మీరనర్చుచుండ…క్రొత్త…

4.ఇద్దరిత్రి నుండునప్పుడే – ఈశ్వరుని జనులు – వృద్ధి బొంద జూడ
వలయును – బుద్ధి నీతిశుద్ధులందు – వృద్ధినొంద శ్రద్ధజేయు – శుద్దులైన
వారిలొ – బ్ర – సిద్దులగుచు వెలుగవచ్చు…క్రొత్త…

5.పాప పంక మంటినప్పుడు – ప్రభు క్రీస్తుయేసు – ప్రాపు జేరి మీరు
వేడగా – నేపు మీఱదనదు కరుణ – బాపమంత గడిగివేసి
పాప రోగ చిహ్నాలన్ని – బాపివేసి శుద్ధిచేయు…క్రొత్త..

క్రొత్త యెడు మొదలు బెట్టెను – మన బ్రతుకు నందు Christian Song in Telugu

Source from: https://www.youtube.com/watch?v=N-LiotZnncM