neeve maa thandrivi

నీవే మా తండ్రివి నీవే మా తల్లివి
నీవే మా కాపరి నీవే మా ఊపిరి
యేసయ్య.యేసయ్య.యేసయ్య. నీవే యేసయ్య

ప్రేమచేత తాలిమి చేత
మము నడిపించిన కాపరి
కోపించుచునే కృపను చూపుచు
మము పోషించిన మా తండ్రివి

శక్తిచేత బలముచేత
మము కాపాడిన మా తండ్రివి
సరిచేయుచునే నీ రూపులోనికి
మము నడిపించిన నాయకుడవు