oohalakandanidi

ఊహలకందనిది నీ త్యాగం వర్ణింపజాలనిది
ఊసులకందనిది నీ యూగం వివరింపజాలనిది
నీ కొరకే నా త్యాగం మన కొరకే బలియాగం
ఎంత ప్రేమయ్యా యేసు వింత ప్రేమయ్యా (2)

ఎవరూ చూపని నీ ప్రేమ నాకై చూపిన నా దేవా
ఎవరూ చేయని ఆ త్యాగం నాకై చేసిన నా ప్రభువా
ఏమని వర్ణింతును ఏమని వివరింతును
నీ గప్ప త్యాగాన్ని ఆ గొప్ప యాగాన్ని (2)

నాలో మంచి లేదనియు తెలిసి తనయునిగా పిలచి
ఎంచలేని మంచిని నాలో పెంచాలని యెంచి
యాగమై బలియాగమై త్యాగమై ప్రాణ త్యాగమై
నాకై మరణించిన యేసు నన్ను బ్రతికించినా (2)

NOTE : – we have a tendency to do not own any copyright of this Video . The copyrights belongs to the various owner of the video uploaded to YouTube . If you discover any Content infringe your copyrights or trademark, and wish it to be aloof from this web site, or replaced by your original Content, please Contact US. christianportal1447@gmail.com