స్తోత్రం చెల్లింతుము స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతుము
యేసు నాథుని మేలులు తలంచి
దివారాత్రములు కంటిపాపవలె కాచి
దయగల హస్త్తముతో బ్రోచి నడిపించితివి
గాడాందకారములో కన్నీటి లోయలలో
కృశించి పోనీయక కృపలతో బలపరచితివి
సజీవ యాగముగా మా శరీరము సమర్పించి
సంపూర్ణ సిద్దినొంద శుద్దాత్మను నొసగితివి
సీయోను మార్గములో పలుశోధనలు రాగా
సాతాన్ని జయించుటకు విశ్వాసము నిచ్చితివి
సిలువను మోసుకొని సువార్తను చేపట్టి
యేసుని వెంబడింప ఎంత భాగ్యము నిచ్చితివి
పాడెద హల్లెలూయా మరనాత హల్లెలూయా
సద పాడెద హల్లెలూయా ప్రభుయేసుకే హల్లెలూయా