manninchumaa

మన్నించుమా మన్నించుమా
మన్నించుమా దేవా మన్నించుమా
మాట తప్పాను నిన్ను మరిచాను
క్షమియించి నన్ను బ్రోవుమా
కాదనక నన్ను కావుమా

ఆదాము పాపమును క్షమియించినావే
చర్మపు వస్త్రమును నిర్మించినావే
కడపటి ఆదామై ఏతెంచినావే
ఈ పాపి కొరకై రిక్తునిగా మారావే
ఇంత చేసిన నీవు నా యెడల మోనమా
చెంత చేరిన నన్ను కాదనకు ప్రాణమా

దావీదు పాపమును క్షమియించినావే
ఆ మరణ శాసనము రద్దు చేసినావే
దావీదు పట్టణమందు నా కొరకె పుట్టావే
ఈ గోరపాపి కొరకే బలియాగమయ్యావే
ఇంత చేసిన నీవు నా యెడల మోనమా
చెంత చేరిన నన్ను కాదనకు నేస్తమా