Listen Pashushalalo Neevu Song on cmportal.in
పశుశాలలో నీవు పవళించినావు పరమాత్ముడవు నీవు
పసిబాలుడవు కావు

స్థాపించలేదే తరగతులు ప్రతి చోట చూడ నీ పలుకే
ధరియించలేదే ఆయుధం
వశమాయే జనుల హృదయాలు

చిరు ప్రాయమందే శాస్త్రులు సరితూగలేదే పాదములు
స్థలమైన లేదే జన్మకు
తలవంచే సర్వ లోకము