పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు రాజుల రాజు యేసు
బలవంతుడు బలమిచ్చును ప్రభువుల ప్రభువు క్రీస్తు

గాఢాంధకారపు లోయలలో నేను సంచరించిననూ
అగాధ జల ప్రవాహములో నేను సాగవలసిననూ
ఎన్నటికీ భయపడను నీవు తోడుండగా
ఎన్నటికీ వెనుదిరుగను నాయందు నీవుండగా

నశించు ఆత్మల రక్షణకై నే ప్రయాస పడుదును
కష్టములెన్నొచ్చినా కృంగి పోకుందును
ఎన్నటికీ వెనుదిరుగను అండ నీవుండగా
ఎన్నటికీ ఓడిపోను జయశాలి నీవుండగా