stuthi patruda

స్తుతి పాత్రుడా – స్తోత్రార్హుడా
స్తుతులందుకో – పూజార్హుడా -2
ఆకాశమందు నీవు తప్ప – నాకెవరున్నారు నా ప్రభు -2
స్తుతి పాత్రుడా…. ఆఆఅ

1. నా శత్రువులు నను తరుముచుండగా – నా యాత్మ నాలో కృంగెనే ప్రభూ -2
నా మనస్సు నీ వైపు త్రిప్పిన వెంటనే – శత్రుల చేతినుండి
విడిపించినావు – కాపాడినావు -2
స్తుతి పాత్రుడా..

2.నా ప్రాణ స్నేహితులు నన్ను చూచి దూరాన నిలిచేరు నా ప్రభూ -2
నీ వాక్య ధ్యానమే నా త్రోవకు వెలుగై -నను నిల్పెను
నీ సన్నీధిలో – నీ సంఘములో -2