unnathamaina rajyapu vasi

ఉన్నతమైన రాజ్యపువాసీ యేసయ్యా
ఆ మహిమను విడిచావా
ఎన్నికలేని పాపిని నాకై యేసయ్యా
ఈ ధరణికి వచ్చావా
నీ జన్మ మనుజాలిపంట – సాతనుకే చితిమంట
నా జీవితమంతా నీ ప్రేమగీతి పాడుకుంటా

1. మంచివారినే ప్రేమించుట మాకిలలో సాధ్యము కాదే
మంచికార్యములు చేయు స్వభావము మాలోపల కానరాదే
మంచితనమన్నదే లేని వంచకుని కరుణించావా
మహిమను విడిచావా – ధరణికి వచ్చావా

2. ప్రాణప్రదముగా ప్రేమించిన తన మిత్రుని కొరకైనా
ప్రాణము నిచ్చెడు వారిని ఇలలో ఎచటా కనుగొనలేమే
గుణహీనుడైన మానవుని ఋణము చెల్లింపదలిచావా
మహిమను విడిచావా – ధరణికి వచ్చావా

3. పొరుగువాడు కలిగున్నదానినే ఆశించుటయే తప్ప
ఇరుగుపొరుగులకు అక్కరలో సహాయము చేయగలేమే
పురుగువంటి నరమాత్రునికి కరుణతో సర్వమిచ్చావా
మహిమను విడిచావా – ధరణికి వచ్చావా

NOTE : – we have a tendency to do not own any copyright of this Video . The copyrights belongs to the various owner of the video uploaded to YouTube . If you discover any Content infringe your copyrights or trademark, and wish it to be aloof from this web site, or replaced by your original Content, please Contact US. christianportal1447@gmail.com