ఎవరు లేక వొంటరి నై Evaru leka ontarini

Evaru leka ontarinai Jesus song mp3 free download

Our Cmportal.in is the best that will provide your favorite songs in your own languages. We have an all-time favorite song evaru leka ontarinai song. This song was composed by Pastor. David Raj. The album name of this song was shatakoti sthuothram and it was published in the year 2016. This Telugu Christian song is the most viewed song all over Telugu Christians. We need to worship the Lord so God will be glorified.

Evaru leka ontarinai song lyrics free download as pdf

We have a beautiful song evaru leka ontarinai song download. You can listen and download them. You can also convert them into mp3 and mp4. We also have songs with attached lyrics. We have evaru leka ontarinai song lyrics that will help you to understand the meaning of the song. You can also learn the song. These lyrics are available in both English and Telugu. These lyrics are attached to those who don’t have a songbook.

ఎవరూ లేక ఒంటరినై
అందరికి నే దూరమై (2)
అనాథగా నిలిచాను
నువ్వు రావాలేసయ్యా (4)

స్నేహితులని నమ్మాను మోసం చేసారు
బంధువులని నమ్మాను ద్రోహం చేసారు (2)
దీనుడనై అంధుడనై
అనాథగా నే నిలిచాను (2)
నువ్వు రావాలేసయ్యా (4) ||ఎవరు లేక||

నేనున్నాను నేనున్నానని అందరు అంటారు
కష్టాల్లో బాధల్లో తొలగిపోతారు (2)
దీనుడనై అంధుడనై
అనాథగా నే నిలిచాను (2)
నువ్వు రావాలేసయ్యా (4) ||ఎవరు లేక||

చిరకాలం నీ ప్రేమ కలకాలం ఉండాలి
శాశ్వతమైన నీ ప్రేమ కలకాలం ఉండాలి (2)
దీనుడనై అంధుడనై
అనాథగా నే నిలిచాను (2)
నువ్వు రావాలేసయ్యా (4) ||ఎవరు లేక||

We also have evaru leka ontarinai video song.you can watch online and worship the lord and download them. The video is of full clarity and high speed. You can easily available your favorite song on our page because they are arranged ina specific manner. Don’t forget to share evaru leka ontarinai mp3 naa song to your friends and relatives. In this way, can spread the gospel so that they will be blessed. Stay tuned with our website to enjoy much more music and get the blessings of the lord.

ఎవరు లేక వొంటరి నై Evaru leka ontarini