నా ప్రాణం నా సర్వం అంతరంగమున సమస్తము
ఆయన చేసిన మేళ్ళను మరువకుమా (2)

1. నా దోషములను క్షమించు దేవుడు వేదనలను తొలగించును
కరుణ కటాక్షము కిరీటముగా ఉంచావు

2. నీ ఆత్మతో నన్ను నింపావు నీ రక్షణ నా కిచ్చావు
కుమారునిగా నన్ను చేర్చుకొన్నావు పరమ తండ్రివి