చితికిన నా జీవితము చినిగిన ఓ కాగితము
నా గుండె పగిలేనయ్యా నా మనసు విరిగేనయ్య

నా ఆశ నీవే కావా నా మార్గములు నీవేగా
నీ చేతితోనే నన్ను నడిపించుమా నా యేసు

అలనాడు దానియేలు బబులోను దేశములో
నీ పక్షముగా నిలబడినాడు
నా ఆశ అదియే దేవా
నా మార్గము అదియే
నీ మాటతోనే నన్ను బ్రతికించుమా నా యేసు

అలనాడు యోబును శ్రమలన్నిటి మధ్యన
నడిపించినావా దేవా
నా ఆశ అదియే దేవా
నా మార్గము అదియే
విశ్వాసముతో నన్ను చిగురింపచేయుము దేవా

అలనాడు పౌలును నీ రెక్కల నీడలో కాపాడినావా దేవా
నా ఆశ అదియే దేవా

పరిశుద్దతతో నన్ను కడవరకు నడిపించు