halleluya Halleluya Sthothramulu

హల్లెలూయ హల్లెలూయ స్తోత్రములు
హల్లెలూయ హల్లెలూయ స్తోత్రములు
రాజుల రాజా ప్రభువుల ప్రభువా
రానైయున్నవాడా
మహిమా మహిమా ఆ యేసుకే
మహిమా మహిమా మన యేసుకే
సూర్యునిలో చంద్రునిలో
తారలలో ఆకాశములో
కొండలలో లోయలలో
జీవులలో ఆ జలములలో
ఆశ్చర్యకరుడా ఆదిసంభూతుడా
యుగయుగముల నిత్యుడా