raeyi pagalu nee padasave

రేయిపగలు నీ పదసేవే – జీవదాయకమే చేయుట మేలు
సాటిలేని దేవుడ నీవే – నాదుకోట కొండము నీవే

పరమపురిలో దేవా నిరతం – దూత గణములు స్తుతులను సల్పి
శుద్దుడు పరిశుద్ధుడనుచు – పూజ నొందే దేవుడ నీవే

జిగటమన్నే మరచి జనులు – సృష్టినే పూజించుట తగునా

సృష్టికర్తను మరచి జనులు – సృష్టినే పూజించుట తగునా

పెంటకుప్పలనుండి దీనుల – పైకిలేపు ప్రభుడవు నేవే

గర్వమణిచి గద్దెలు దింపి ఘనులనైనా మేపవా గడ్డి

నరుల నమ్ముటకంటె నిజముగ – నీదు చరణం శరణం దేవా

రాజూలను ధరనమ్ముటకంటె – రాజరాజవు నాకాశ్రయము

అగ్నివాసన నంటకుండా – అబెద్నగోలతో నుండిన దేవ

దానియేలును సింహపు బోనులో – ఆదుకున్న నాథుడ నీవే

పరమ గురుడవు ప్రభులకు ప్రభుడవు – పరము జేర్చే పథము

నీవే అడుగు జాడలో నడచిన హనోకు – పరముచేరే ప్రాణము తోడ

మృతుల సహితము లేపినావు – మృతిని గెల్చి లేచినావు

మృతులనెల్ల లేపేవాడవు – మృత్యువును మృతి జేసితి నీవు