రాజులకు రాజు పుట్టేనయ్య
రారే చూడ మనమేగుదామన్నయ్య
యుదాయనే దేశమందన్నయ్య
యూదులకు గొప్ప రాజు పుట్టేనయ్య
తారన్ జూచి తూర్పు జ్ఞానులన్నయ్య
తరలినారే వారు బెత్లెహేమన్నయ్య
బంగారము సాంబ్రాణి బోళమన్నయ్య
బాగుగాను శ్రీ యేసు కీయరన్నయ్య
ఆడుదాము పాడుదామన్నయ్య
వేడుకతో మనమేగుదామన్నయ్య