sugunalla sampannuda sthuthi gaanala

సుగుణాల సంపన్నుడా – స్తుతిగానాలవారసుడా
జీవింతును నిత్యము నీ నీడలో – ఆస్వాదింతును నీ మాటల మకరందము

1. యేసయ్య నీతో జీవించగానే – నా బ్రతుకు బ్రతుకుగా మారేనులే
నాట్యమాడెను నా అంతరంగము – ఇది రక్షణానంద భాగ్యమే “సుగుణాల”

2. యేసయ్య నిన్ను వెన్నంటగానే – ఆజ్ఞల మార్గము కనిపించెనే
నీవు నన్ను నడిపించగలవు – నేను నడువ వలసిన త్రోవలో “సుగుణాల”

3. యేసయ్య నీ కృప తలంచగానే – నా శ్రమలు శ్రమలుగా అనిపించలేదే
నీవు నాకిచ్చే మహిమయెదుట – ఇవి ఎన్న తగినవి కావే “సుగుణాల”