తప్పొప్పులు

తప్పొప్పులు: మన తప్పులు తెలుసుకుందాం

[mtouchquiz 3]