kaluvariloni sreshtuda karuna baritha

కల్వరిలోని శ్రేష్టుడా-కరుణభరిత సింహమా
కన్ను భ్రమించు ప్రభువా-సిలువలోని మిత్రుడా

1.స్తుతికి పాత్రుండగువాడా-దూతలతో వేంచేయువాడా
సుదతి మరియు పుత్రుడా-సిలువలోని మిత్రుడా

2.పాపులకై వచ్చినవాడా-ప్రేమ గలిగిన రక్షకుడా
పాదములపై బడితిమి-సిలువలోని మిత్రుడా
3.దీవెనలు నిచ్చువాడా-వసుధ కేతెంచినవాడా
నీవే సుంకరులాప్తుడవు-సిలువలోని మిత్రుడా

4.ఐదు రొట్టెలు మరి రెండు-చేపలతో నైదువేల
జనుల పోషించిన తండ్రి-సిలువలోని మిత్రుడా

5.నీళ్ళను రసముగ మార్చితివి-నీళ్ళమీద నడచితివి
మేళ్ళనొసగు మాదాతా-సిలువలోని మిత్రుడా

6.రోగులను బాగుచేయువాడా-గ్రుడ్డికి నేత్రములిచ్చితివి
అనాధుల నాయకుడా-సిలువలోని మిత్రుడా

7.హల్లెలూయ కర్హుడా-యెల్లరు కొనియాడువాడా
బలముతో వచ్చు మారాజా-సిలువలోని మిత్రుడా