Kreesthe Sarvadhikari (Thrahimam) Sing-Along Music Video

kreesthe sarvadhikari telugu lyrics

క్రీస్తే సర్వాధికారి – క్రీస్తే మోక్షాధికారి
క్రీస్తే మహోపకారి – క్రీస్తే ఆ సిల్వధారి
క్రీస్తే సర్వాధికారి…

1. ముక్తి విధాతనేత -శక్తి నొసంగుదాత
భక్తి విలాపశ్రోత – పరమంబు వీడెగాన

2. దివ్య పధంబురోసి – దైవంబు తోడుబాసి
దాసుని రూపుదాల్చి – ధరణి కేతెంచెగాన

3. శాశ్వత లోకవాసి – సత్యామృతంపురాశి
శాప భారంబు మోసి – శ్రమల సహించెగాన

4. సైతాను జనము గూల్పన్ – పాతాళమునకు బంపన్
నీతి పధంబు బెంప – రుధిరంబు గార్చెగాన

5. మృత్యువు ముల్లు త్రుంపన్ – నిత్యజీవంబు బెంపన్
మర్త్యాళిభయము దీర్పన్ – మరణంబు గెలిచెగాన

6. పరమందు దివిజులైన – ధరయందు మనుజులైన
ప్రతినాలుక మోకాలు – ప్రభునే భజించుగాన

7. ఈ నామమునకు మించు – నామంబు లేదటంచు
యెహొవా తండ్రి యేసున్ – హెచ్చించినాడుగాన

Source from: https://www.youtube.com/watch?v=bfl5DQu8o-w