krupamayuda neelona

కృపామయుడా నీలోనా – నివసింప జేసినందునా – ఇదిగో నా స్తుతుల సింహాసనం
నీలో నివసింప జేసినందునా – ఇదిగో నా స్తుతుల సింహాసనం – కృపామయుడా…. ఆ అ

1. ఏ అపాయము నా గుడారము – సమీపించనియ్యక -2
నా మార్గములన్నిటిలో – నీవే నా ఆశ్రయమైనందున -2

2. చీకటి నుండి వెలుగులోనికి – నన్ను పిలచిన తేజోమయా -2
రాజ వంశములో – యాజకత్వము చేసెదను -2

3. నీలో నిలచి ఆత్మ ఫలములు – ఫలియించుట కొరకు -2
నాపైనా నిండుగా – ఆత్మ వర్షము కుమ్మరించు -2

4. ఏ యోగ్యత లేని నాకు – జీవకిరీట మిచ్చుటకు -2
నీ కృప నను వీడక – శాశ్వత కృపగా మారెను -2