sarvonnathuda neeve naaku aasraya

సర్వోన్నతుడా – నీవే నాకు ఆశ్రయదుర్గము -2
ఎవ్వరులేరు – నాకు ఇలలో -2
ఆదరణ నీవెగా -ఆనందం నీవెగా -2

1. నీ దినములన్నిట ఎవ్వరు నీ ఎదుట – నిలువలేరని యెహోషువాతో -2
వాగ్దానము చేసినావు – వాగ్దానా భూమిలో చేర్చినావు -2

2. నిందలపాలై నిత్య నిబంధన – నీతో చేసిన దానియేలుకు -2
సింహాసనమిచ్చినావు – సింహాల నోళ్లను మూసినావు -2

3. నీతి కిరీటం దర్శనముగా – దర్శించిన పరిశుద్ధ పౌలుకు -2

విశ్వాసము కాచినావు – జయజీవితము నిచ్చినావు -2