verucheyajaluna

వేరు చేయజాలునా దూరపరచ జాలునా
నన్ను నిన్ను నిన్ను నన్ను
నిత్యము కొరకై పెనవేసుకున్న
ఈ బంధాన్ని నిత్యత్వము కొరకై పెనవేసుకున్న
ఈ బంధాన్ని అనుబంధాన్ని

శ్రమయైన గాని నిందయైన కాని
హింసయైన కాని కరువైనా కాని
నీ ప్రేమనుండి నన్ను వేరుచేయు జాలునా
నీ కృపనుండి నన్ను దూర పరచజాలునా
నిత్యము కొరకై పెనవేసుకున్న
ఈ బంధాన్ని నిత్యత్వము కొరకై పెనవేసుకున్న
ఈ బంధాన్ని అనుబంధాన్ని

రోగమైన గాని మరణమైన కాని
ఒంటరితనమే గాని ఓటమైన కాని
నీ ప్రేమనుండి నన్ను వేరుచేయు జాలునా
నీ కృపనుండి నన్ను దూరపరచ జాలునా
నిత్యముకొరకై పెనవేసుకున్న
ఈ బంధాన్ని నిత్యత్వము కొరకై పెనవేసుకున్న
ఈ బంధాన్ని అనుబంధాన్ని