యెహెూవాయే నా బలము యెహెూవాయే నా శైలము
యెహెూవాయే నా కోటయు యెహెూవాయే నా కేడెము
యెహెూవాయే నా శృంగము యెహెూవాయే నా దుర్గము

నా దీపము ఆరనీయక నన్ను వెలిగించెను
నా అడుగులు తడబడకుండా నన్ను నడిపించెను
నా చేతులు యుద్ధము చేయ నాకు నేర్పించెను
నా పక్షమున తానేయుండి నన్ను గెలిపించెను

నాకు బలము అనుగ్రహించి నన్ను దృఢపరిచెను
నా శత్రువులకంటె నన్ను బహుగా తానే హెచ్చించెను
నా జనులకు నాకు లోపరచి నన్ను ఘనపరచెను
నా ముందుగా తానే నడచి నన్ను నడిపించెను