తెలుగు భాషలో ఆడియో బైబిల్ Telugu Online Bible

తెలుగు బైబిల్ అంశాలు వ్యాఖ్యానం, వాక్యాలు, నిజాలు, రహస్యాలు, సత్యాలు, బండారం, వాగ్దానాలు & నిఘంటువు

Telugu bible grantham dictionary reading, chapters, explanation, stories, lessons for youth, literature, nighantuvu, charitra in English script, story books, messages with references, keerthanalu, commentary, samethalu, kotha nibandhana, new version, promises, old version, psalms free download

Now get access to the Holy Bible in your dear mother language Telugu. Telugu bible Grantham is pure translation of the original bible by which one can enhance oneself. We at CM Portal provides user friendly Telugu bible online which helps the user to access the bible in mobile and easy to carry. Telugu bible is explained very much in detail in chapter format to help you comprehend and inculcate values better. Telugu bible explanation is as such which is very self explanatory and very easily understood.

Telugu Bible preaches lessons for life which one needs to inculcate within them. There are lessons categorized for different people like Telugu lessons for youth, Telugu lessons for children and many more. Youth is the driving force for any country for this reason there is specific importance given to Telugu Bible lessons for youth. CM Portal’s prime motive is to satisfy customers and always be customer oriented. Users can access Telugu bible online at zero cost that is Telugu Bible is available for free to the users.

Doing something without reason is just waste of time. When you are reading without understanding its meaning then it’s just waste of time. For this reason to understand the history better we also provide Telugu bible Charitra so that one can understand the purpose of his reading. We have all the collections of Telugu bible from the oldest Telugu bible books to the new version Telugu bible books. We keep updating as and when there is new edition in the market. To serve you better we also provide translation of Telugu Bible in English script. To make it user friendly for other readers from different language background as well, so that it reaches large number of people.

Now you can sway in Telugu bible keerthanalu and enjoy the gospel of Lord Jesus Christ and learn from Telugu bible story books, Telugu bible dictionary and Telugu bible lessons. Telugu bible nighantuvu is also available where you can clear on all your doubts related to Telugu bible Grantham. Telugu Bible kotha nibandhana is also listed to make you understand the defined rules and regulations. To get access to much better options CM Portal provides you with additional access to different books by providing you with Telugu bible reference books, where the user can take benefits of knowledge. Telugu bible samethalu and Telugu bible promises keeps us motivated to follow the path of righteousness and sacredness. Sacred songs of worship, Telugu bible psalms and words of Gospel acts as driving force for people and serves as effective way of propganding. So, friends read more and become wiser and get a new purpose to life. Happy reading!

తెలుగు బైబిల్ పాత నిబంధన (Telugu Holy Bible Old Testament)

ఆదికాండము (Genesis) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

నిర్గమకాండము(Exodus) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

లేవీయకాండము(Leviticus) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

సంఖ్యాకాండము (Numbers) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

ద్వితీయోపదేశకాండము (Deuteronomy) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

యెహొషువ (Joshua) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

న్యాయాధిపతులు (Judges) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

రూతు (Ruth) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

సమూయేలు మొదటి గ్రంథము (1 Samuel) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

సమూయేలు రెండవ గ్రంథము (2 Samuel) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

రాజులు మొదటి గ్రంథము (1 Kings) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

రాజులు రెండవ గ్రంథము (2 Kings) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

దినవృత్తాంతములు మొదటి గ్రంథము (1 Chronicles) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

దినవృత్తాంతములు రెండవ గ్రంథము (2 Chronicles) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

ఎజ్రా (Ezra) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

నెహెమ్యా (Nehemiah) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

ఎస్తేరు (Esther) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

యోబు గ్రంథము (Job) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

కీర్తనల గ్రంథము (Psalms) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

సామెతలు (Proverbs) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

ప్రసంగి (Ecclesiastes) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

పరమగీతము (Song of Solomon) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

యెషయా గ్రంథము (Isaiah) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

యిర్మీయా (Jeremiah) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

విలాపవాక్యములు (Lamentations) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

యెహెజ్కేలు (Ezekiel) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

దానియేలు (Daniel) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

హొషేయ (Hosea) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

యోవేలు (Joel) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

ఆమోసు (Amos) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

ఓబద్యా (Obadiah) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

యోనా (Jonah) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

మీకా (Micah) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

నహూము (Nahum) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

హబక్కూకు (Habakkuk) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

జెఫన్యా (Zephaniah) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

హగ్గయి (Haggai) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

జెకర్యా (Zechariah) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

మలాకీ (Malachi) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

తెలుగు బైబిల్ కొత్త నిబంధన (Telugu Holy Bible New Testament)

మత్తయి సువార్త (Matthew) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

మార్కు సువార్త (Mark) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

లూకా సువార్త (Luke) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

యోహాను సువార్త (John) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

అపొస్తలుల కార్యములు (Acts) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

రోమీయులకు (Romans) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

1 కొరింథీయులకు (1 Corinthians) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

2 కొరింథీయులకు (2 Corinthians) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

గలతీయులకు (Galatians) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

ఎఫెసీయులకు (Ephesians) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

ఫిలిప్పీయులకు (Philippians) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

కొలొస్సయులకు (Colossians) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

1 థెస్సలొనీకయులకు (1 Thessalonians) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

2 థెస్సలొనీకయులకు (2 Thessalonians) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

1 తిమోతికి (1 Timothy) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

1 తిమోతికి (2 Timothy) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

తీతుకు (Titus) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

ఫిలేమోనుకు (Philemon) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

హెబ్రీయులకు (Hebrews) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

యాకోబు (James) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

1 పేతురు (1 Peter) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

2 పేతురు (2 Peter) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

1 యోహాను (1 John) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

2 యోహాను (2 John) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

3 యోహాను (3 John) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

యూదా (Jude) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

ప్రకటన గ్రంథము (Revelation) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

No Related Pages Found: