తెలుగు భాషలో ఆడియో బైబిల్ Telugu Online Bible


తెలుగు బైబిల్ అంశాలు వ్యాఖ్యానం, వాక్యాలు, నిజాలు, రహస్యాలు, సత్యాలు, బండారం, వాగ్దానాలు & నిఘంటువు

తెలుగు బైబిల్ పాత నిబంధన (Telugu Holy Bible Old Testament)

ఆదికాండము (Genesis) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

నిర్గమకాండము(Exodus) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

లేవీయకాండము(Leviticus) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

సంఖ్యాకాండము (Numbers) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

ద్వితీయోపదేశకాండము (Deuteronomy) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

యెహొషువ (Joshua) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

న్యాయాధిపతులు (Judges) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

రూతు (Ruth) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

సమూయేలు మొదటి గ్రంథము (1 Samuel) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

సమూయేలు రెండవ గ్రంథము (2 Samuel) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

రాజులు మొదటి గ్రంథము (1 Kings) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

రాజులు రెండవ గ్రంథము (2 Kings) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

దినవృత్తాంతములు మొదటి గ్రంథము (1 Chronicles) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

దినవృత్తాంతములు రెండవ గ్రంథము (2 Chronicles) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

ఎజ్రా (Ezra) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

నెహెమ్యా (Nehemiah) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

ఎస్తేరు (Esther) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

యోబు గ్రంథము (Job) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

కీర్తనల గ్రంథము (Psalms) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

సామెతలు (Proverbs) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

ప్రసంగి (Ecclesiastes) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

పరమగీతము (Song of Solomon) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

యెషయా గ్రంథము (Isaiah) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

యిర్మీయా (Jeremiah) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

విలాపవాక్యములు (Lamentations) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

యెహెజ్కేలు (Ezekiel) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

దానియేలు (Daniel) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

హొషేయ (Hosea) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

యోవేలు (Joel) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

ఆమోసు (Amos) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

ఓబద్యా (Obadiah) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

యోనా (Jonah) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

మీకా (Micah) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

నహూము (Nahum) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

హబక్కూకు (Habakkuk) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

జెఫన్యా (Zephaniah) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

హగ్గయి (Haggai) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

జెకర్యా (Zechariah) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

మలాకీ (Malachi) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

తెలుగు బైబిల్ కొత్త నిబంధన (Telugu Holy Bible New Testament)

మత్తయి సువార్త (Matthew) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

మార్కు సువార్త (Mark) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

లూకా సువార్త (Luke) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

యోహాను సువార్త (John) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

అపొస్తలుల కార్యములు (Acts) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

రోమీయులకు (Romans) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

1 కొరింథీయులకు (1 Corinthians) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

2 కొరింథీయులకు (2 Corinthians) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

గలతీయులకు (Galatians) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

ఎఫెసీయులకు (Ephesians) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

ఫిలిప్పీయులకు (Philippians) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

కొలొస్సయులకు (Colossians) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

1 థెస్సలొనీకయులకు (1 Thessalonians) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

2 థెస్సలొనీకయులకు (2 Thessalonians) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

1 తిమోతికి (1 Timothy) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

1 తిమోతికి (2 Timothy) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

తీతుకు (Titus) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

ఫిలేమోనుకు (Philemon) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

హెబ్రీయులకు (Hebrews) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

యాకోబు (James) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

1 పేతురు (1 Peter) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

2 పేతురు (2 Peter) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

1 యోహాను (1 John) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

2 యోహాను (2 John) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

3 యోహాను (3 John) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

యూదా (Jude) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

ప్రకటన గ్రంథము (Revelation) తెలుగు పవిత్ర బైబిల్

Related Posts