Bisaya Christian Songs and Lyrics

List of the famous and beautiful bisaya christian praise and worship songs with lyrics

Brathakalani unna brataka lekunna song

బ్రతకాలని ఉన్నా బ్రతకలేకున్నా నిలవాలని ఉన్నా నిలువలేకున్నా
బ్రతకాలని ఉన్నా బ్రతకలేకున్నా నిలవాలని ఉన్నా నిలువలేకున్నా
చూడాలని ఉన్నా చూడలేకున్నా చేరాలని ఉన్నా నిను చేరలేకున్నా
బ్రతికించుమో ఏసయ్యా దరి చేర్చుమో నన్నయా
బ్రతికించుమో ఏసయ్యా…… దరి చేర్చుమో నన్నయా
బ్రతకాలని ఉన్నా బ్రతకలేకున్నా నిలవాలని ఉన్నా నిలువలేకున్నా
కాపరి లేని గొర్రేనయితి కాటికి నే చేరువయితి
కావాలి లేని తోటనయితి కారడవిగా నే మారితి
గూడు చెదరిన గువ్వనయితి గుండె పగిలిన ఏకాకినయితి
గుండె దిగులుగా ఉందయా గూడు చేర్చుమో ఏసయ్యా
గుండె దిగులుగా ఉందయా గూడు చేర్చుమో ఏసయ్యా
బ్రతకాలని ఉన్నా బ్రతకలేకున్నా నిలవాలని ఉన్నా నిలువలేకున్నా
నా ఆశలే అడియాశలై అడుగంటేనే నా జీవితం
శోధనలా సుడివడిలో తొట్రిల్లేనే నా పయనం
చుక్కాని లేని నావనయితి గమ్యము తెలియక అల్లాడుచుంటి
గురి చేర్చుమో ఏసయ్యా గుండె గుడిలో నీవుండయ్యా……..
గురి చేర్చుమో ఏసయ్యా….నా గుండె గుడిలో నీవుండయ్యా……..
బ్రతకాలని ఉన్నా బ్రతకలేకున్నా నిలవాలని ఉన్నా నిలువలేకున్నా
బ్రతకాలని ఉన్నా బ్రతకలేకున్నా నిలవాలని ఉన్నా నిలువలేకున్నా
చూడాలని ఉన్నా చూడలేకున్నా చేరాలని ఉన్నా నిను చేరలేకున్నా
బ్రతికించుమో ఏసయ్యా దరి చేర్చుమో నన్నయా
బ్రతికించుమో ఏసయ్యా…… దరి చేర్చుమో నన్నయా
బ్రతకాలని ఉన్నా బ్రతకలేకున్నా నిలవాలని ఉన్నా నిలువలేకున్నా

alpha omega aina song lyrics

అల్ఫా ఒమేగ అయిన – మహిమాన్వితుడా
అద్వితీయ సత్యవంతుడా – నిరంతరం స్తోత్రార్హుడా
రాత్రిలో కాంతి కిరణమా
పగటిలో కృపా నిలయమా
ముదిమి వరకు నన్నాదరించే సత్య వాక్యమా
నాతో స్నేహమై నా సౌఖ్యమై
నను నడిపించే నా యేసయ్యా

తేజోమయుడా నీ దివ్య సంకల్పమే
ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులొ నడుచుటకు
ఆశ నిరాశల వలయాలు తప్పించి
అగ్ని జ్వాలగ నను చేసెను
నా స్తుతి కీర్తన నీవే – స్తుతి ఆరాధన నీకే !!అల్ఫా ఒమేగ!!

నిజస్నేహితుడా నీ స్నేహ మాధుర్యమే
శుభ సూచనగా – నను నిలుపుటకు
అంతులేని అగాధాలు దాటించి
అందని శిఖరాలు ఎక్కించెను
నా చెలిమి నీతోనేె – నా కలమి నీలోనేె !!అల్ఫా ఒమేగ!!

Read more: http://teluguonefaith.blogspot.com/2015/03/alpha-omega-hosanna-ministries-2015.html#ixzz4uVxnklX6

bangaram adugaledu

Bangaram Adugaledu Song lyrics in telugu

బంగారం అడుగలేదు వజ్రాల్ని అడుగలేదు
హృదయాన్ని అడిగాడయ్యా
ఆస్తులను అడుగలేదు అంతస్తులు అడుగలేదు
హృదయాన్ని అడిగాడయ్యా ||2||
మనుషులను చేసాడయ్యా
ఈ లోకాన్ని ఇచ్చాడయ్యా ||2||

నా యేసయ్యా.. నా యేసయ్యా…
నా యేసయ్యా.. నా యేసయ్యా… ||బంగారం||

పాపాన్ని తొలగించి శాపాన్ని విరిచేయ
భూలోకం వచ్చాడయ్యా
మానవుని రక్షించి పరలోకమున చేర్చ
సిలువను మోసాడయ్యా ||2||
కన్నీటిని తుడిచాడయ్యా
సంతోషం పంచాడయ్యా ||2|| ||నా యేసయ్యా||

రక్షణను అందించి రక్తాన్ని చిందించి
మోక్షాన్ని ఇచ్చాడయ్యా
ధనవంతులనుగా మనలను చేయ
దారిద్ర్యమొందాడయ్యా ||2||
కన్నీటిని తుడిచాడయ్యా
సంతోషం పంచాడయ్యా ||2|| ||నా యేసయ్యా||


Source from: https://www.youtube.com/watch?v=jgcI0Bd_M9Y

Bangaram Adugaledu Song lyrics in english

Bangaram Adugaledu Vajraalani Adugaledu
Hrudayaanni Adigaadayyaa
Aasthulanu Adugaledu Anthasthulu Adugaledu
Hrudayaanni Adigaadayyaa ||2||
Manushulanu Chesaadayyaa
Ee Lokaanni Ichchaadayyaa ||2||

Naa Yesayyaa.. Naa Yesayyaa…
Naa Yesayyaa.. Naa Yesayyaa… ||Bangaram||

Paapaanni Tholaginchi Shaapaanni Viricheya
Bhoolokam Vachchaadayyaa
Maanavuni Rakshinchi Paralokamuna Chercha
Siluvanu Mosaadayyaa ||2||
Kanneetini Thudichaadayyaa
Santosham Panchaadayyaa ||2|| ||Naa Yesayyaa||

Rakshananu Andinchi Rakthaanni Chindinchi
Mokshaanni Ichchaadayyaa
Dhanavanthulanugaa Manalanu Cheya
Daaridryamondaadayyaa ||2||
Kanneetini Thudichaadayyaa
Santosham Panchaadayyaa ||2|| ||Naa Yesayyaa||

a history of christmas carols

Once a year when the nights are as long and cold as can be, we gather together bring cheer. Dressed in fuzzy caps, sweaters and mitten we step out into the frost bitten winter wonderland with hearts full of joy. With our rosy red cheeks and bright smiles we venture from door to door singing our hearts out. That’s right, it’s Christmas time and everywhere you turn carolers are bringing yule tide cheer. As the icy winter wind blows over snow covered ground it carries with it the hymns of ages. But where did the Christmas carol come from? Well that is an interesting question and an even more fascinating history.

The term carol is an ancient term which has its roots far back when people celebrated the winter solstice. This was festival which celebrated life and was accompanied by “carolers” who sang songs and danced around much like we do today. When the Christian Church spread to these areas the people wanted to continue their singing. This was difficult because the language of the Church was Latin and no one understood it.

It wasn’t until 1223 A.D. that carols started to be sung again. Saint Frances of Assisis create the first Nativity Plays in Italy complete with songs. Saint Frances decided to write these plays in the language of the people. For the first time they could sing along to the hymns of Christmas.

But first instance of traveling “carolers” was a group of official called the “Waits”. The Waits were local officials in England who gathered around to sing on Christmas Eve. They walked from door to door singing the most popular songs of the time. Later more people would take to the streets, singing until could not anymore.

As time progressed, famous composers tried their luck writing Christmas Carols. Many of these composers created the Christmas carols that we know and love today, such as Hark, the Herald Angels Sing, by Charles Wesley. Later, an American composer, James Pierpont wrote the classic Jingle Bells, which might just be the most fun song of all time.

But where would Christmas carols be without the beautiful Silent Night? With a rather unique history, Silent Night began as a poem written by the Austrian pastor, Joseph Mohr in 1816. Unfortunately two years later the church organ broke on Christmas Eve. Stricken with fear that the people would not have music on Christmas, Mohr entrusted his poem with musician Fanz Gruber. By divine twist of fate, this collaboration created a Christmas carol that has been a favorite from almost 200 years. So now that you know a little about the history of caroling, what are you waiting for?

Forever (remix) lyrics

Give thanks to the Lord
Our God and King
His love endures forever
For He is good, He is above all things
His love endures forever
Sing praise, sing praise
With a mighty hand
and outstretched arm
His love endures forever
For the life that’s been reborn
His love endures forever
Sing praise, sing praise
Sing praise, sing praise

Yeah
Forever God is faithful
Forever God is strong
Forever God is with us
Forever
Forever

From the rising to the setting sun
His love endures forever
By the grace of God
We will carry on
His love endures forever
Sing praise, sing praise
Sing praise, sing praise
Yeah
Forever God is faithful
Forever God is strong
Forever God is with us
Forever
Forever
Forever God is faithful
Forever God is strong
Forever God is with us
Forever
Forever
Forever

His love endures forever
His love endures forever
His love endures forever
Forever
Sing praise, sing praise
Sing praise, sing praise
Yeah
Forever you are faithful
Forever you are strong
Foerver you are with us
Forever
And ever
Yeah

Forever you are faithful
Forever you are strong
Forever you are with us
Forever
Forever
You are God…..
Forever
And ever and ever ….

This Is Our God lyrics

A refuge for the poor, a shelter from the storm
This is our God
He will wipe away your tears and return your
wasted years
This is our God
Oh… this is our God
A father to the orphan, a healer to the broken
This is our God
And he brings peace to our madness and comfort
in our sadness

This is our God
Oh… this is our God
this is the one we have waited for
Oh… this is our God
A fountain for the thirsty, a lover for the lonely
This is our God
He brings glory to the humble and crowns for the
faithful
This is our God

Need You Now lyrics

Time for me to step out of the water
Time for me to just loose my hold
And its time for me to leave here all that I’ve hoped for
Could you take me where I need to go
I am waiting for your love
I am reaching for you touch
Lost without you God reach down
I need you now, I need you now

Happy Song lyrics

Well I could sing unending songs
Of how you saved my soul
& I could dance a thousand miles
Because of your great love

c’mon everybody dance
Everybody dance

My heart is bursting Lord to
To tell of all you’ve done
Of how’ve you changed my life
And wiped away the past

Well, I want to shout it out
From every roof top sing
For now I know
That God is for me, not against me

I could sing unending songs
Of how you saved my soul
& I could dance a thousand miles
Because of your great love

My heart is bursting Lord to
To tell of all you’ve done
Of how’ve you changed my life
And wiped away the past

Well I want to shout it out
From every roof top sing
For now I know
That God is for me, not against me

Everybody’s singin’ now
Cuz we’re so happy
Yeah,
Everybody’s dancin’ now
Cuz we’re so happy

If only I could see your face,
See you smiling over us
And unseen angels celebrate
Hey! The joy is in this place
Yeah,
The joy is in this place

I could sing unending songs
Of how you’ve saved my soul
& I could dance a thousand miles
Because of your great love
& I could sing unending songs
Of how you’ve saved my soul
& I could dance a thousand miles
Because of your great love

Be Glorified lyrics

Your love has captured me
Your grace has set me free
Your life the air I breathe
Be glorified in me

Your love has captured me
Your grace has set me free
Your life the air I breathe
Be glorified in me

You set my feet to dancing
You set my heart on fire
In the presence of a thousand kings
you are my one desire

I stand before you now
With trembling hands lifted high
Be glorified

Your love has captured me
Your grace has set me free
Your life the air I breathe
Be glorified in me

Oh yeah

You set my feet to dancing
You set my heart on fire
In the presence of a thousand kings
You are my one desire

I stand before you now
With trembling hands lifted high
Be glorified

Be glorified in me
Be glorified in me
Be glorified in me
Be glorified
Be glorified in me
Be glorified in me
Be glorified in me
Be glorified in me
Be glorified

You set my feet to dancing
You set my heart on fire
In the presence of a thousand kings
You are my one desire

I stand before you now
With trembling hands lifted high
Be glorified

Captured lyrics

I heard your echo in the canyon
upon the timberline
You said these mountains were your invention
And so was this heart of mine
I heard you whisper on the water,
there on the mighty sea
You spoke of love deep as the ocean
When You spoke of Your love for me

I am loved by the Father
I am loved by the Son
It is love that has captured
The heart of this wayward one
I heard your laughter in the sunrise,
amidst the morning birds
A song of freedom for all creation
And you sang me every word
I heard you singing in the silence,
a simple melody
Words of love, O I can hear it
My Father is very fond of me

The Wonderful Cross lyrics

When I survey the wondrous cross
On which the Prince of Glory died
My richest gain I count but loss
And pour contempt on all my pride

See from his head, his hands, his feet
Sorrow and love flow mingled down
Did ever such love and sorrow meet
Or thorns compose so rich a crown

O the wonderful cross, O the wonderful cross
Bids me come and die and find that I may truly live
O the wonderful cross, O the wonderful cross
All who gather here by grace draw near and bless
Your name

Were the whole realm of nature mine
That were an offering far too small
Love so amazing, so divine
Demands my soul, my life, my all

America lyrics

Let your glory fly
If my people will humbly pray
Turn from sin and their wicked ways
I will hear them and heal their land
And show my glory and power again
Lift your eyes up
Look to the sky

The Lord is coming, coming to America
Can you feel the fire
Can you see the wind
Blowing through
Coming to America again
Go and tell them the blind will see
The lame will walk and the slave is free
Shout the news that the lost are saved
In the name of Jesus the dead are raised

Kindness lyrics

Open up the skies of mercy
And rain down the cleansing flood
Healing waters rise around us
Hear our cries lord let ’em rise
Open up the skies of mercy
And rain down the cleansing flood
Healing waters rise around us
Hear our cries lord let ’em rise

It’s your kindness lord
That leads us to repentance
Your favor lord, is our desire
It’s your beauty lord
That makes us stand in silence
Your love
Your love
Is better than life

We can feel
Your mercy falling
You are turnin our hearts back again
Hear our praises rise to heaven
Draw us near lord
Meet us here

It’s your kindness lord
That leads us to repentance
Your favor lord, is our desire
It’s your beauty lord
That makes us stand in silence
Your love
Your love

It’s your kindness lord
That leads us to repentance
Your favor lord, is our desire
It’s your beauty lord
That makes us stand in silence
Your love
Your love
Is better than life
Is better than life

Your love

Open up the skies of mercy
And rain down the cleansing flood
Healing waters rise around us
Hear our cries lord let ’em rise

(praying)
Lord,
We stand here,
As the desperate people
Hungry for the things of you
Come quiet the storms,
That rage all around us
So that we hear
The passion that
Beats through your heart
Spirit put healing in our hands
Put life in our words
And drive a passion
For the lost deep
In the hearts of your people
Inhabit the praises of us
Through children
And father send us out

With a reckless passion
Deliver us from evil
And set a standard of unity
To break down laws
And to heal your people
Unity is the cry of your church, Lord
Reckonsile the children to the fathers
And with forgiveness and mercy
Rush through the hearts of our land
We cry out our deep need for you Jesus
Oh God come in power
And bring glory to your name

Forever lyrics

Give thanks to the Lord
Our God and King
His love endures forever
For He is good, He is above all things
His love endures forever
Sing praise, sing praise
With a mighty hand
and outstretched arm
His love endures forever
For the life that’s been reborn
His love endures forever
Sing praise, sing praise
Sing praise, sing praise

Yeah
Forever God is faithful
Forever God is strong
Forever God is with us
Forever
Forever

From the rising to the setting sun
His love endures forever
By the grace of God
We will carry on
His love endures forever
Sing praise, sing praise
Sing praise, sing praise
Yeah
Forever God is faithful
Forever God is strong
Forever God is with us
Forever
Forever
Forever God is faithful
Forever God is strong
Forever God is with us
Forever
Forever
Forever

His love endures forever
His love endures forever
His love endures forever
Forever
Sing praise, sing praise
Sing praise, sing praise
Yeah
Forever you are faithful
Forever you are strong
Foerver you are with us
Forever
And ever
Yeah

Forever you are faithful
Forever you are strong
Forever you are with us
Forever
Forever
You are God…..
Forever
And ever and ever ….

The Noise We Make lyrics

This is the noise we make
With our voice and with our hands
We come to celebrate all across his land
Yeah
The joy that’s in our hearts
Makes us want to dance for you
Join as the angels sing and worship as they do
And we worship you alone with our songs and praise
One day before your throne
This is the noise we make

You are worthy worthy
You are worthy worthy
You are holy holy
You are holy holy
You are worthy worthy
You are worthy worthy
You are holy holy
You are holy holy

And we worship you alone with our songs and praise
One day before your throne
This is the noise we make

And you are worthy worthy
You are worthy worthy
You are holy holy
You are holy holy
You are worthy worthy
You are worthy worthy
You are holy holy
You are holy holy
You are worthy worthy
You are worthy worthy
You are holy holy
You are holy holy
Yeah (echos)

Amazing Grace (My Chains Are Gone) lyrics

Amazing grace
How sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost, but now I’m found
Was blind, but now I see
‘Twas grace that taught my heart to fear
And grace my fears relieved
How precious did that grace appear
The hour I first believed
My chains are gone
I’ve been set free
My God, my Savior has ransomed me
And like a flood His mercy rains
Unending love, Amazing grace

The Lord has promised good to me
His word my hope secures
He will my shield and portion be
As long as life endures

The earth shall soon dissolve like snow
The sun forbear to shine
But God, Who called me here below
Will be forever mine
Will be forever mine
You are forever mine

Let Your Mercy Rain lyrics

God, You have done great things
God, You give grace to the weak
And bless the brokenhearted
With a song of praise to sing
You reached down and lifted us up
You came running, looking for us
And now there’s nothing
And no one beyond Your love

You’re the overflow
You’re the fountain of my heart
Let Your mercy rain
Let Your mercy rain on us

You’re the faithful one
When the world’s falling apart
Let Your mercy rain
Let Your mercy rain on us

How deep, how wide, how long, how high is Your love … is Your love
How deep, how wide, how long, how high is Your love … is Your love
Oh, God

Let it rain

Rejoice lyrics

See the morning, see it rising
Over the mountains high
See the mercy in the mighty hand of God

Living Water come and fill us
Only You can satisfy
Turn our sorrow into singing
The song of life

Rejoice, Rejoice
Sing with the angel voices
Rejoice, Rejoice
All Heaven and earth rejoice

Lord, Your strength is a tower
The righteous run into
Lord, Your love is a banner over us
And we hold on to the promise
That Your hold on us is true
There’s no other like You, Jesus
No one like You

Always
Again I say rejoice

Uncreated One lyrics

Holy Uncreated One
Your beauty fills the skies
But the glory of Your majesty
Is the mercy in Your eyes

And Worthy Uncreated One
From heaven to earth come down
You laid aside Your royalty
To wear the sinner’s crown

And, O Great God, be glorified
Our lives laid down, Yours magnified
O Great God be lifted high
There is none like You

Jesus, Savior, God’s own Son,
Risen, reigning Lord
Sustainer of the universe
By the power of Your word

And, O Great God, be glorified
Our lives laid down, Yours magnified
O Great God be lifted high
There is none like You
There is none like You
There is none like You

And when we see Your matchless face
In speechless awe we’ll stand
And there we’ll bow with grateful hearts
Unto the Great I Am

And, O Great God, be glorified
Our lives lais down, Yours magnified
O Great God be lifted high
There is none like You
There is none like You

Glorious lyrics

We lift our hands in praise to You
We lift our hearts in worship to
You Lord
We lift our voice to You and sing
Our greatest love will ever be
You Lord, You Lord

Glorious, over us
You shall reign glorious

There is a King that we adore
With humble hearts we bow before
You Lord
There is a place we long to be
Face to face we long to see
You Lord, You Lord

Glorious, over us
You shall reign glorious
Glorious, over us
You shall reign glorious

Majesty and power
Are Yours alone forever
Majesty and power
Are Yours alone forever

Glorious, over us
You shall reign glorious
Glorious, You are over us
You shall reign glorious

Awesome Is the Lord Most High lyrics

Great are You, Lord, Mighty in strength
You are faithful, as You will ever be
We will praise You all of our days
For Your glory, we offer everything

Raise your hands, all you nations
Shout to God all creation
How awesome is the Lord Most High

Where You send us, God we will go
You’re the answer, we want the world to know
We will trust You when You call our name
Where You lead us, we’ll follow all the way

Raise your hands, all you nations
Shout to God all creation
How awesome is the Lord Most High

We will praise You together
For now and forever
How awesome is the Lord Most High

Hallelujah, Hallelujah
How awesome is the Lord Most High
Hallelujah, Hallelujah
How awesome is the Lord Most High

Raise your hands, all you nations
Shout to God all creation
How awesome is the Lord Most High

We will praise You together
For now and forever
How awesome is the Lord Most High

Glory in the Highest lyrics

You are the first
You go before
You are the last
Lord, You’re the encore

Your name’s in lights
For all to see
The starry Host
Declare Your glory

Glory in the highest
Glory in the highest
Glory in the highest

Apart from You
There is no God
Light of the world
The Bright and Morning Star

Your name will shine
For all to see
You are the One
You are my glory

Glory in the highest
Glory in the highest
Glory in the highest

And no one else could ever compare
To You, Lord
All the earth together declares

Glory in the highest
Glory in the highest
Glory in the highest
To You, Lord
To You, Lord

Glory in the highest
Glory in the highest
Glory in the highest
To You, Lord
To You, Lord

All the earth will sing Your praise
The moon and stars, the sun and rain
Every nation will proclaim
That You are God, and You will reign

So Glory, glory, hallelujah
Glory, Glory, to You, Lord
Glory, glory, hallelujah
Hallelujah

Everlasting God lyrics

trength will rise as we wait upon the Lord,
We will wait upon the Lord
We will wait upon the Lord
Strength will rise as we wait upon the Lord,
We will wait upon the Lord
We will wait upon the Lord

Our God You reign forever
Our hope, Our strong deliverer

You are the everlasting God
The everlasting God
You do not faint, You won’t grow weary

Strength will rise as we wait upon the Lord,
We will wait upon the Lord
We will wait upon the Lord
Strength will rise as we wait upon the Lord,
We will wait upon the Lord
We will wait upon the Lord

Our God You reign forever
Our hope, Our strong deliverer

You are the everlasting God
The everlasting God
You do not faint, You won’t grow weary

You’re the defender of the weak
You comfort those in need
You lift us up on wings like eagles

Our God You reign forever
Our hope, Our strong deliverer

You are the everlasting God
The everlasting God
You do not faint, You won’t grow weary

You’re the defender of the weak
You comfort those in need
You lift us up on wings like eagles

God, You are everlasting

Let God Arise lyrics

Hear the holy roar of God resound
Watch the waters part before us now
Come and see what He has done for us
Tell the world of His great love,

Our God is the God who saves
Our God is the God who saves

Let God arise
Let God arise
Our God reigns now and forever
He reigns now and forever

His enemies will run for sure
And the church will stand, she will endure
He holds the keys of life, our Lord
Death has no strength, no final word

Our God is the God who saves
Our God is the God who saves

Let God arise
Let God arise
Our God reigns now and forever
He reigns now and forever

Let God arise
Let God arise
Our God reigns now and forever
He reigns now and forever

Our God is a God who saves
Our God is a God who saves
Our God is a God who saves
Our God is a God who saves

Let God arise
Let God arise
Our God reigns now and forever
He reigns now and forever

Let God arise
Let God arise
Our God reigns now and forever
He reigns now and forever

Made to Worship lyrics

Before the day
Before the light
Before the world revolved around the sun
God on high
Stepped down into time
And wrote the story of His love for everyone

He has filled our hearts with wonder
So that we always remember

You and I were made to worship
You and I are called to love
You and I are forgiven and free
You and I embrace surrender
You and I choose to believe
You and I will see who we were meant to be

All we are
And all we have
Is all a gift from God that we receive
Brought to life
We open up our eyes
To see the majesty and glory of the King

He has filled our hearts with wonder
So that we always remember

You and I were made to worship
You and I are called to love
You and I are forgiven and free
You and I embrace surrender
You and I choose to believe
You and I will see who we were meant to be

And even the rocks cry out
And even the Heavens shout
At the sound of His holy name
So let every voice sing out
And let every knee bow down
He is worthy of all our praise

You and I were made to worship
You and I are called to love
You and I are forgiven and free, yeah
You and I embrace surrender
You and I choose to believe
You and I will see, you and I will see

You and I were made to worship
You and I are called to love
You and I are forgiven and free, yeah
You and I embrace surrender
You and I choose to believe
You and I will see who we were meant to be

How Can I Keep from Singing lyrics

There is an endless song
Echoes in my soul
I hear the music ring
And though storms may come
I am holding on
To the rock I cling

How can I keep from singing Your praise?
How can I ever say enough?
How amazing is Your love?
How can I keep from shouting Your name?
I know I am loved by the King
And it makes my heart want to sing

I will lift my eyes
In the darkest night
For I know my Savior lives
And I will walk with You
Knowing You see me through
And sing the songs You give

How can I keep from singing Your praise?
How can I ever say enough?
How amazing is Your love?
How can I keep from shouting Your name?
I know I am loved by the King
And it makes my heart want to sing

I can sing in the troubled times
Sing when I win
I can sing when I lose my step
And I fall down again

I can sing ’cause You pick me up
Sing ’cause You’re there
I can sing ’cause You hear me, Lord
When I call to You in prayer

I can sing with my last breath
Sing for I know
That I’ll sing with the angels
And the saints around the throne

How can I keep from singing Your praise?
How can I ever say enough?
How amazing is Your love?
How can I keep from shouting Your name?
I know I am loved by the King
And it makes my heart
I am loved by the King
And it makes my heart
I am loved by the King
And it makes my heart want to sing
I can sing

Overflow lyrics

here i bring my stains and crown
gentle river wash me now
Your love is deeper than i know
Your waves higher than i can go
lead me in Your holiness
i will follow, i confess
glory is the song i sing
Your life is living me

Chorus:
where would i be, without You, without You
where would i be without You

i will bow before the cross
cherish my redeemer’s cost
there is nothing i can do
than only stand amazed by You
immersing You with everyday
wrapped up in Your arms of grace
nothing more, You’re all i need
Your life is living me

[chorus]

bridge:
like a waterfall, You fill my heart and overflow
like a candle flame, You light my way and lead me as i go [2x]

*where would i be, without You, without You

spirit over, let me overlow [4x]
let me overflow [4x]

Come Home Running lyrics

Oh heart of mine, why must you stray?
From one so fair you run away
And one more time you have to pay
The heaviness of needless shame

Oh heart of mine, come back home
You’ve been too long out on your own
And He’s been there all along
Watching for you down the road

So come home running
His arms are open wide
His name is Jesus
He understands
He is the answer
You are looking for
So come home running
Just as you are

Oh child of God so dearly loved
And ransomed by the Savior’s blood
And called by name, Daughter and Son
Wrapped in the robe of righteousness

Unchanging lyrics

Great is Your faithfulness
Great is Your faithfulness
You never change
You never fail, O God

True are Your promises
True are Your promises
You never change
You never fail, O God

So we raise up holy hands
To praise the Holy One
Who was and is and is to come

Wide is Your love and grace
Wide is Your love and grace
You never change
You never fail, O God

You were, You are
You will always be