Krupa Krupa na yesu krupa కృప కృప నా యేసు కృపా

కృప కృప నా యేసు కృపా
కృప కృప కృపా (2)
నీ కొరకు నన్ను ముందుగానే నిర్ణయించితివే
నీవు నన్ను పిలిచి నీ నీతినిచ్చి మహిమపరచితివే
నేనేమైయుంటినో అందుకు కాదయ్యా
నా క్రియలను బట్టి అసలే కాదయ్యా
చూపావు ప్రేమ నాపై – పిలిచావు నన్ను కృపకై
జనములకు ప్రవక్తగా నను నియమించావయ్యా
నా తల్లి గర్భమునందే ప్రతిష్టించావయ్యా (2) ||కృప||

నాపై నువ్వు చూపిన ప్రేమ ఎంతో గొప్పదయ్యా
కలలోనైనా నిన్ను మరువనెలేనయ్యా
రుచి చూచి ఎరిగా నిన్ను నా యేసయ్యా
నీ కృప నా జీవముకంటె ఉత్తమమైనదయ్యా
నీ ప్రేమ ధ్వజమే పైకెత్తి నాపై – నన్నాకర్షించావయ్యా
నువ్వులేని నన్ను ఊహించలేను – నా శిరస్సు నీవయ్యా
నా గుర్తింపంతా నీవే యేసయ్యా
నా ప్రాణం సర్వం నీవే యేసయ్యా ||నేనేమైయుంటినో||

నా పాపము నను తరుమంగా నీలో దాచితివే
నే నీకు శిక్ష విధించను షాలోమ్ అంటివే
నా నేరపు మరణపు శిక్షను నీవు భరించితివే
ఇకపై పాపము చేయకని మార్గము చూపితివే
నీ మంచితనమే కలిగించె నాలో – మారు మనస్సేసయ్యా
నేనెంతగానో క్షమియించబడితిని – ఎక్కువగా ప్రేమించితివయ్యా
నా మొదటి ప్రేమ నీవే యేసయ్యా
నా మొదటి స్థానము నీకే యేసయ్యా ||నేనేమైయుంటినో||

పైరూపము లక్ష్యము చేసే నరుడవు కాదయ్యా
నా హృదయపు లోతును ఎరిగిన దేవుడు నీవయ్యా
నను నీవే కోరుకొని నా స్థితి మార్చావయ్యా
నీ ప్రజలను నడిపింప అభిషేకించావయ్యా
ఏముంది నాలో నీవింతగా నను – హెచ్చించుటకు యేసయ్యా
ఏమివ్వగలను నీ గొప్ప కృపకై – విరిగిన నా మనస్సేనయ్యా
నీ కొరకే నేను జీవిస్తానయ్యా
మన ప్రేమను కథగా వివరిస్తానయ్యా ||నేనేమైయుంటినో||

పదివేల మందిలో నీవు అతి సుందరుడవయ్యా
అతి కాంక్షణీయుడవు నా ప్రియుడవు నీవయ్యా
నీకంటే నను ప్రేమించే ప్రేమికుడెవరయ్యా
విడనాడని స్నేహితుడా నా మంచి యేసయ్యా
నీలోన నేను నాలోన నీవు – ఏకాత్మ అయితిమయ్యా
జీవించువాడను ఇక నేను కాను – నా యందు నీవయ్యా
నీ మనసే నా దర్శనమేసయ్యా
నీ మాటే నా మనుగడ యేసయ్యా ||నేనేమైయుంటినో||

Rajulaku Raju Puttenayya రాజులకు రాజు పుట్టను

Chorus

Rajulaku Raju Puttenayya (2)
Raare Chuda Manamelluda Mannayya (2)

Verse 1

Yudayane Deshamandannaya (2)
Yudulaku Goppa Raaju Puttenayya (2)

Verse 2

Pashuvula Paakalonannayya (2)
Shishuvu Putte Chuda Randannayya (2)

Verse 3

Taaran Juchi Turpu Gnanulannayya (2)
Taralinare Bethlehemannayya (2)

Verse 4

Bangaramu Sambranu Bolamannayya (2)
Baaguganu Yesu Kichirannayya (2)

Verse 5

Aadudamu Paadudamannayya (2)
Vedukalo Manam Vedudhamannayya (2)


Source from: https://www.youtube.com/watch?v=nvBw8nIe_PE

Enduko nannu inthaganevu preminchithivo Deva

ఎందుకో నన్నింతగా నీవు ప్రేమించితివో దేవా
అందుకో నా దీన స్తుతి పాత్ర
హల్లెలూయ యేసయ్య

నా పాపము బాప నరరూపి వైనావు
నా శాపము మాప నలిగి వ్రేలాడితివి
నాకు చాలిన దేవుడవు నీవే నా స్థానములో నీవే
ఎందుకో నన్నింతగా నీవు ప్రేమించితి దేవా

నీ రూపము నాలో నిర్మించి యున్నావు
నీ పోలిక లోనే నివశించమన్నావు
నీవు నన్ను ఎన్నుకొంటివి
నీ కొరకై నీ కృపలో
ఎందుకో నన్నింతగా నీవు ప్రేమించితివో దేవా

నా మనవులు ముందె
నీ మనసులో నెరవేరే
నా మనుగడ ముందె నీ గ్రంథములోనుండె
ఏమి అధ్బుత ప్రేమ సంకల్పం
నేనేమి చెల్లింతున్
ఎందుకో నన్నింతగా నీవు ప్రేమించితివో దేవా
అందుకో నా దీన స్తుతి పాత్ర
హల్లెలూయ యేసయ్య
ఎందుకో నన్నింతగా నీవు ప్రేమించితివో దేవా
అందుకో నా దీన స్తుతి పాత్ర
హల్లెలూయ యేసయ్య హల్లెలూయ యేసయ్య
హల్లెలూయ యేసయ్య

ascharyakarudu yesu alochana kartha lyrics

ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త
నిత్యుడగు తండ్రి బలవంతుడు
లోకాన్ని ప్రేమించి తన ప్రాణమునర్పించి
తిరిగి లేచిన పునరుత్ధానుడు

రండి మన హృదయాలను ఆయనకు అర్పించి
ఆత్మతో సత్యముతోను ఆరాధించెదము – ఆరాధించెదము
ఆరాధన ఆరాధన యేసయ్యకే ఈ ఆరాధన

పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు మన దేవుడు అతిశ్రేష్ఠుడు
రాజులకే రారాజు ఆ ప్రభువుని పూజించెదం
హల్లెలూయ హల్లెలూయ హల్లెలూయ హల్లెలూయ

సత్య స్వరూపి సర్వాంతర్యామి
సర్వాధికారా మంచి కాపరి
వేలాది సూర్యుల కాంతిని మించిన
మహిమ గలవాడు మహాదేవుడు

రండి మన మందరము ఉత్సాహ గానములతో
ఆ దేవా దేవుని ఆరాధించెదము – ఆరాధించెదము
పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు మన దేవుడు అతిశ్రేష్ఠుడు

రాజులకే రారాజు ఆ ప్రభువుని పూజించెదం
హల్లెలూయ హల్లెలూయ హల్లెలూయ హల్లెలూయ